III. Polityka prywatności 

 

1. Usługodawca/Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (newsletter) i umowy sprzedaży oraz do podjęcia działań przed zawarciem wyżej wymienionych umów na żądanie Usługobiorcy/Klienta.

 

2. . Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. 

 

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego „Newsletter”.

 

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn. 18. lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

6. Administratorem danych osobowych jest iM-Words Piotr Kozłowski a zbiór danych osobowych został zgodnie z prawem zgłoszony do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). W przypadku cofnięcia przez klienta zgody na przetwarzania danych osobowych prosimy o przesłanie informacji na podany adres e-mail: biuro@imagingwords.com lub telefonicznie pod numer: 516 837 599.

Regulamin sklepu internetowego iM-Words.pl

Regulamin sklepu internetowego iM-Words.pl z dnia 15. kwietnia 2018 r.

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23. kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklepu iM-Words.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.im-words.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą iM-Words Piotr Kozłowski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30. maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18. lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.im-words.pl.

 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.im-words.pl, prowadzony jest przez firmę iM-Words Piotr Kozłowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Skoroszewskiej 18/45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 141184634; NIP 713-115-01-81.

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

2.5. Do poprawnego wyświetlania zawartości Sklepu pod adresem www.im-words.pl należy użyć aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Oprogramowanie zostało zoptymalizowane do poprawnego działania dla przeglądarek:

a) Chrome,

b) Firefox.

Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

 

2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma iM-Words Piotr Kozłowski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.im-words.pl i sporządzić jego wydruk.

 

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania jest wypełnienie formularza z potrzebnymi danymi (obowiązkowymi) i przesłanie formularza do obsługi Sklepu.

 

3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

 

3.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do zadbania, by nie doszło do dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

3.4 Klient nie powinien korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

3.5 Klientowi zabrania się: podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), czy też korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy iM-Words Piotr Kozłowski,

 

3.6 Klient ma prawo do

a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego oraz strony www.im-words.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.iM-Words.pl i dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

4.2. Następnie należy wpisać dane do wysyłki, w szczególności: imię, nazwisko (nazwę firmy), pełny adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

 

4.3. Wybrać formę dostawy.

 

4.4. Zaakceptować powyższy Regulamin Sklepu iM-Words.pl

 

4.5. Jeżeli procedura zapłaty jest wybrana jako przelew, Klient zobowiązuje się dokonać przelewu na wskazane konto w celu dokonania opłaty za zamówienie.

 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą iM-Words Piotr Kozłowski Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

4.7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

4.9. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

4.10. Sklep zobowiązuje się do skorzystania z danych klienta tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy oraz szczegółowe informacje na temat form dostawy znajdują się pod adresem www.iM-Words.pl/Koszt Dostawy . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym. Termin dostawy może się różnić z przyczyn niezależnych od Dostawcy.

 

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.im-words.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i sposoby płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia należności:a) Zapłaty przy odbiorze przesyłki za pomocą kuriera, usługi inPost lub Poczty Polskiej.b) przelewem na numer konta bankowego: 48 1140 2004 0000 3402 7629 7886 (MBank)

 

VII. Prawo odstąpienia od Umowy

 

Odstąpienie od umowy przez Klienta

7.1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

a) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionych Towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie zamówionych Towarów.

 

b) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Klient musi poinformować firmę iM-Words Piotr Kozłowski o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na nasz adres iM-Words.pl Piotr Kozłowski ul. Skoroszewska 18/45 02-495 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@imagingwords.pl).

 

c) Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

7.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży firma iM-Words Piotr Kozłowski zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma iM-Words.pl Piotr Kozłowski została poinformowana po otrzymaniu towaru kompletnego, niezużytego posiadającego tylko ślady otwarcia opakowania np. w celu sprawdzenia produktu.

 

7.3. Zwrot płatności dokonany będzie na wskazane konto bankowe, Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 

7.4. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie firmie iM-Words Piotr Kozłowski najdalej w przeciągu 7 dni od daty zgłoszenia chęci zwrotu produktu Towaru.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. Firma iM-Words Piotr Kozlowski jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

 

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: biuro@imagingwords.com. Firma iM-Words Piotr Kozłowski. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

 

8.3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. Firma iM-Words Piotr Kozłowski. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę iM-Words Piotr Kozłowski. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: iM-Words Piotr Kozłowski., ul Skoroszewska 18/45 02-495 Warszawa, mailowo pod adres: biuro@imagingwords.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

9.5. Firma iM-Words Piotr Kozłowski. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

X. Postanowienia końcowe

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą iM-Words Piotr Kozłowski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą iM-Words Piotr Kozłowski. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy iM-Words Piotr Kozłowski.

 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

1. Koszt wysyłki

Sposób wysyłki

Do 2 szt.  (PLN)

Od 3 – 10 szt. (PLN)

inPost

11 bezpłatnie

Kurier

16 bezpłatnie

Poszta Polska

16 bezpłatnie

 

Regulaminy

 

Na tej stronie znajdują się regulaminy. Zapraszamy do zapoznania się. 

 

1. Koszty przesyłki w sklepie iM-Words

2. Regulamin sklepu internetowego

3. Polityka prywatności

 

KSIĘGARNIE

 

 biuro [at} imagingwords.com

REGULAMINY

Wszystkie teksty, rysunki, oraz wszystkie inne materiały opublikowane na niniejszych stronach oraz w aplikacji lub innych środkach przekazu podlegają ochronie praw autorskich.   Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie części lub całości zawartości bez zezwolenia jest zabronione.

KONTAKT

REGULAMINY

NEWSLETTER